bip.gov.pl
A A A K
KM PSP Wrocław

Schemat organizacyjny

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
KOMENDY MIEJSKIEJ
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
WE WROCŁAWIU

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1


Regulamin organizacyjny Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, zwanej dalej „komendą miejską”, określa szczegółową organizację komendy miejskiej, w tym:
1) kierowanie pracą komendy miejskiej,
2) strukturę organizacyjną komendy miejskiej,
3) zadania wspólne i zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych,
4) wzory pieczęci i stempli,
5) liczbę i rodzaj stanowisk służbowych w komórkach organizacyjnych komendy miejskiej.

§ 2


1. Komenda jest zakwalifikowana do I kategorii komend miejskich Państwowej Straży Pożarnej.
2. Terenem działania komendy miejskiej jest obszar miasta Wrocławia i powiatu wrocławskiego.
3. Siedzibą komendy miejskiej jest miasto Wrocław.

§ 3


Użyte w regulaminie organizacyjnym skróty oznaczają:
1) KG PSP - komenda główna Państwowej Straży Pożarnej,
2) KW PSP - komenda wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej,
3) OSP - ochotnicza straż pożarna,
4) JRG – jednostka ratowniczo-gaśnicza,
5) KSRG - krajowy system ratowniczo – gaśniczy,
6) SWD-ST - system wspomagania decyzji,
7) SKKM – Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego,
8) SKKW – Stanowisko Kierowania Komendanta Wojewódzkiego,
9) JOP – Jednostki Ochrony Przeciwpożarowej

ROZDZIAŁ II
Kierowanie pracą komendy miejskiej

§ 4


1. Pracą komendy miejskiej kieruje Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej, zwany dalej „komendantem miejskim”, przy pomocy dwóch zastępców komendanta miejskiego oraz kierowników komórek organizacyjnych.
2. Podczas nieobecności komendanta miejskiego, jego zadania i kompetencje w zakresie określonym w niniejszym regulaminie realizuje wyznaczony zastępca komendanta miejskiego.

§ 5


Do podpisu i aprobaty komendanta miejskiego zastrzega się dokumentację:

1) dotyczącą zobowiązań majątkowych i finansowych, jako dysponenta środków budżetowych po parafowaniu przez głównego księgowego lub zastępcy naczelnika wydziału finansów; składanie podpisu elektronicznego przy zatwierdzaniu przelewów w systemie informatycznym banku; projekty pism, decyzji i innych rozstrzygnięć w sprawach dotyczących dochodów i wydatków budżetowych, inwentaryzacji oraz postępowań dotyczących szkód wyrządzonych w majątku komendy miejskiej,
2) kierowaną do KG PSP, KW PSP, centralnych organów państwa oraz wojewódzkiej administracji rządowej i samorządowej, wojewódzkiej administracji zespolonej, samorządowych jednostek organizacyjnych powiatu, powiatowej administracji zespolonej, organów kontroli państwowej, prokuratury, sądów, kierownictw związków zawodowych
i organizacji społecznych;
3) pisma kierowane do senatorów i posłów;
4) odpowiedzi na skargi i wnioski dotyczące działalności zastępców komendanta miejskiego, kierowników komórek organizacyjnych komendy miejskiej oraz pozostałych strażaków
i pracowników;
5) zakresy czynności zastępców komendanta miejskiego oraz pracowników i strażaków komendy miejskiej;
6) zarządzenia, decyzje, rozkazy, delegacje służbowe, plany pracy i kontroli oraz inne dokumenty koordynujące działania organów ochrony przeciwpożarowej na terenie działania komendy miejskiej;
7) władcze akty administracyjne wydawane przez komendanta miejskiego jako organu administracji publicznej,
8) porozumienia i umowy zawierane przez komendę miejską,
9) odpowiedzi na postanowienia pokontrolne,
10) dokumentację określającą zasady ochrony informacji niejawnych,
11) dokumentację określającą zasady realizacji zadań obronnych.

1. Zastrzega się do podpisu i aprobaty zastępców komendanta miejskiego dokumentację z zakresu merytorycznego działania nadzorowanych komórek organizacyjnych, z wyjątkiem wymienionych
w ust. 1, lub wobec których kierownicy komórek organizacyjnych uzyskali pisemne upoważnienie.
2. Komendant miejski lub upoważniony przez niego zastępca komendanta miejskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków raz w tygodniu. Dzień i godziny przyjęć interesantów podane są do publicznej wiadomości na tablicy informacyjnej w budynku komendy.

1. Zastrzega się do podpisu i aprobaty zastępców komendanta miejskiego dokumentację z zakresu merytorycznego działania nadzorowanych komórek organizacyjnych, z wyjątkiem wymienionych
w ust. 1, lub wobec których kierownicy komórek organizacyjnych uzyskali pisemne upoważnienie.
2. Komendant miejski lub upoważniony przez niego zastępca komendanta miejskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków raz w tygodniu. Dzień i godziny przyjęć interesantów podane są do publicznej wiadomości na tablicy informacyjnej w budynku komendy.

§ 6


1. Do zadań kierującego komórką organizacyjną należy w szczególności:
1) organizowanie pracy komórki organizacyjnej i sprawowanie nadzoru nad merytorycznym i formalnym jej działaniem,
2) sporządzanie planów rzeczowo-finansowych z zakresu działania podległej komórki
3) podpisywanie pism w zakresie merytorycznego działania komórki organizacyjnej, nie zastrzeżonych do podpisu przez komendanta miejskiego lub jego zastępców,
4) organizowanie odpraw służbowych, instruktaży, szkoleń doskonalących w zakresie merytorycznego działania komórki organizacyjnej,
5) nadzór nad realizacją planów pracy oraz dyscypliną służby i pracy,
6) wnioskowanie w sprawach wynikających ze stosunku służby i pracy podległych strażaków i pracowników cywilnych,
7) opracowanie projektów decyzji i rozkazów komendanta miejskiego z zakresu działania komórki,
8) określanie szczegółowych zakresów obowiązków dla podległych strażaków i pracowników cywilnych ,
9) nadzór nad prawidłowym stosowaniem instrukcji kancelaryjnej,
10) nadzór nad przygotowaniem wytworzonej dokumentacji do przekazania do archiwum zakładowego ,
11) sprawowanie nadzoru nad ochroną informacji niejawnych oraz kontrola przestrzegania ustalonych w tym zakresie zasad postępowania,
12) sprawowanie nadzoru nad prawidłowym wykonywaniem obowiązków i zadań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,
13) rozpatrywanie, w zakresie właściwości merytorycznej, interpelacji, petycji, skarg i wniosków, oraz prowadzenie kontroli wewnętrznej,
14) realizacja zadań w zakresie opiniowania podległych strażaków PSP,
15) sprawowanie nadzoru nad ochroną danych osobowych,
16) udostępnianie informacji publicznej,


Rozdział III
Struktura organizacyjna komendy miejskiej

§ 7


1. W skład Komendy Miejskiej wchodzą następujące komórki organizacyjne, które przy znakowaniu spraw i akt posługują się symbolami:
1) Wydział Operacyjno–Szkoleniowy – symbol MR, w skład którego wchodzi:
• Sekcja - Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego
2) Wydział Kontrolno - Rozpoznawczy - symbol – MZ, w skład
3) Wydział Organizacyjno - Kadrowy - symbol - MK
4) Wydział Finansów - symbol - MF
5) Wydział Kwatermistrzowski - symbol - MT
6) Wydział Techniczny - symbol - MTT
7) Samodzielne stanowisko - Radca Prawny - symbol - MRP
8) Samodzielne stanowisko BHP - symbol - MB
9) Sekcja Informatyki i Łączności - symbol MIiŁ
10) Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza Nr 1 – symbol – MJRG-1 z siedzibą we Wrocławiu przy  ul. Teatralna 16 - 20
11) Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza Nr 2- symbol – MJRG-2 z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Gdańska 11
12) Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza Nr 3 - symbol – MJRG-3 z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 40/42
13) Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza Nr 4 - symbol – MJRG-4 z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 259
14) Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza Nr 5 - symbol – MJRG-5 z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kasprowicza 68
15) Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza Nr 6 - symbol – MJRG-6 z siedzibą w Kątach Wrocławskich przy ul. T. Kościuszki 17
16) Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza Nr 7 - symbol – MJRG-7 z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kosmonautów 274
17) Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza Nr 8 - symbol – MJRG-8 z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Ołbińskiej 21
18) Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza Nr 9 - symbol – MJRG-9 z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 138

§ 8


1. Komendantowi miejskiemu podlegają bezpośrednio:
1) Wydział Organizacyjno - Kadrowy,
2) Wydział Finansów,
3) Samodzielne stanowisko pracy – Radca Prawny,
4) Samodzielne stanowisko pracy ds. BHP,
5) Sekcja Informatyki i Łączności
2. I - szy zastępca komendanta miejskiego nadzoruje:
1) Wydział Operacyjno - Szkoleniowy,
2) Wydział Kontrolno- Rozpoznawczy,
3) Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze;
3. II - gi zastępca komendanta miejskiego nadzoruje:
1) Wydział Kwatermistrzowski,
2) Wydział Techniczny,


Rozdział IV
Zadania wspólne i zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych

§ 9


1. Komórki organizacyjne mają obowiązek współdziałania i współpracy między sobą oraz z jednostkami organizacyjnymi ochrony przeciwpożarowej, jednostkami administracji publicznej i organizacjami wykonującymi zadania na rzecz ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa, a także realizują inne zadania z zakresu ochrony ludności.
2. W realizacji zadań obejmujących czynności kilku komórek organizacyjnych ich prowadzenie należy do tej komórki organizacyjnej, której zakres zadań jest największy lub właściwy przełożony służbowy wydał w tym zakresie stosowną dyspozycję.
3. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem lub spory kompetencyjne dotyczące zakresu zadań komórek organizacyjnych komendy rozstrzyga komendant miejski.
4. Do wspólnych zadań wszystkich komórek organizacyjnych komendy miejskiej, przy uwzględnieniu ich zakresów merytorycznych, należy w szczególności:
1) planowanie i realizacja budżetu komendy miejskiej;
2) podejmowanie działań związanych z wdrażaniem postępu w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej;
3) sporządzanie programu działania oraz planu pracy komendy miejskiej , analiz, prognoz, ocen, informacji i sprawozdań z zakresu realizowanych zadań;
4) współdziałanie z ogniwami Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, stowarzyszeniami, związkami zawodowymi działającymi w komendzie miejskiej oraz innymi organami i jednostkami organizacyjnymi;
5) współdziałanie z organami jednostek samorządu terytorialnego oraz z innymi służbami, inspekcjami i strażami;
6) załatwianie skarg i wniosków oraz odwołań wnoszonych przez obywateli, instytucje i organy władzy;
7) realizowanie zaleceń pokontrolnych;
8) realizowanie zadań z zakresu spraw obronnych, przestrzeganie zasad ochrony tajemnicy prawem chronionej;
9) realizowanie zadań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;
10) opracowywanie materiałów do udostępniania jako informacja publiczna;
11) wykonywanie zadań wynikających z aktów normatywnych oraz prowadzenie podręcznych rejestrów tematycznych aktów prawnych z obowiązującego zakresu działania komórki organizacyjnej;
12) przestrzeganie ustalonych procedur obiegu dokumentów (instrukcji kancelaryjnej) i realizowanie prac archiwalnych w zakresie przekazywania wytworzonych akt archiwalnych i dokumentów do archiwum i ich brakowania;
13) realizowanie zadań związanych z pełnieniem przez komendanta miejskiego funkcji w miejskim zespołach zarządzania kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz Starostwa Powiatu Wrocławskiego;
14) współudział w organizacji i realizacji szkoleń;
15) współpraca na rzecz realizacji zadań KSRG;
16) przestrzeganie zasad odpowiedzialności za składniki majątku komendy ustalonych przez Komendanta Miejskiego na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
17) prowadzenie kontroli wewnętrznych w zakresie działalności komórek organizacyjnych komendy miejskiej,
18) wspieranie inicjatyw społecznych w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa,
19) opracowywanie i aktualizacja katalogu i mapy zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń,
20) wykorzystywanie pojazdów i sprzętu silnikowego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 10


1. Do zadań Wydziału Operacyjno - Szkoleniowego należy w szczególności:
1) analizowanie stanu operacyjnego zabezpieczenia obszaru działania oraz przygotowanie
operacyjne terenu działań komendy miejskiej i nadzór nad prawidłowością prowadzenia akcji
ratowniczo – gaśniczych,
2) wydawanie przy współpracy z Wydziałem Kontrolno - Rozpoznawczym opinii dotyczących
zabezpieczenia imprez masowych,
3) współuczestniczenie przy planowaniu systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia
i współdziałania, a także systemów alarmowania na obszarze działania,
4) zapewnienie funkcjonowania sieci łączności radiowej w obszarze działania komendy miejskiej,
5) przygotowywanie projektów umów zawieranych z jednostkami ochrony przeciwpożarowej,
innymi służbami, inspekcjami, strażami, instytucjami oraz podmiotami, które dobrowolnie zgodziły się współpracować w akcjach ratowniczych,
6) koordynowanie prac w zakresie funkcjonowania KSRG,
7) opracowanie i aktualizacja powiatowego planu ratowniczego,
8) opracowanie analiz zabezpieczenia operacyjnego,
9) planowanie i organizowanie doskonalenia zawodowego strażaków Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby komendy miejskiej,
10) bieżąca analiza jednostek ochrony przeciwpożarowej pod względem przygotowania do
prowadzenia działań ratowniczych,
11) aktualizacja danych dotyczących gotowości operacyjnej i podwyższonej gotowości operacyjnej,
12) współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie
realizowania ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta Wrocławia i powiatu wrocławskiego,
13) bieżące nadzorowanie poprawności i aktualności danych zawartych w systemie SWD-ST na poziomie Komendy Miejskiej,
14) bieżące aktualizowanie danych w programie SWD-ST w zgodnie z przydzielonym zakresem,
15) analizowanie stanu wyposażenia jednostek ratowniczo - gaśniczych i innych jednostek ochrony przeciwpożarowej,
16) realizowanie zadań z zakresu ratownictwa medycznego, określonych w „Zasadach organizacji ratownictwa medycznego w KSRG” poprzez koordynatora ratownictwa medycznego komendy miejskiej.
17) prowadzenie dokumentacji działań ratowniczych z zaistniałych zdarzeń
18) nadzorowanie gotowości operacyjnej jednostek włączonych do KSRG, analizowanie gotowości operacyjno - technicznej na podstawie raportów dobowych oraz prowadzonych kontroli,
18) ustalenie sieci podmiotów KSRG i obszarów chronionych,
19) przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych, współdziałanie w zakresie
operacyjnego zabezpieczenia powiatów sąsiednich
20) nadzorowanie funkcjonowania KSRG
21) organizowanie szkoleń podstawowych i specjalistycznych dla członków ochotniczych straży pożarnych w zakresie ratowniczo-gaśniczym
22) przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej JRG oraz OSP włączonych do KSRG
i spoza systemu, na obszarze miasta Wrocławia i powiatu wrocławskiego pod względem przygotowania do działań ratowniczych,
23) ustalanie zasad powiadamiania w sytuacji wystąpienia nagłego lub nadzwyczajnego zagrożenia.
Pracą wydziału Operacyjno - Szkoleniowego kieruje naczelnik wydziału przy pomocy zastępcy naczelnika wydziału.

2. Do zadań sekcji Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego należy w szczególności:
1) realizacja zadań związanych z przyjmowaniem i obsługą zgłoszeń alarmowych - bezpośrednich, z CPR, monitoringu pożarowego, policji, pogotowia ratunkowego oraz pozostałych podmiotów współdziałających, urzędów porządku publicznego, wydziałów zarządzania kryzysowego prezydenta Wrocławia i starosty wrocławskiego itp.,
2) dysponowanie sił i środków JOP do działań ratowniczo- gaśniczych, koordynacja działań pomiędzy poszczególnymi podmiotami KSRG oraz pozostałymi podmiotami biorącymi udział w działaniach,
3) alarmowanie dodatkowych podmiotów do zdarzeń (policja, pogotowia itp.),
4) powiadamianie w sytuacji wystąpienia nagłego lub nadzwyczajnego zagrożenia,
5) analizowanie prawidłowości i koordynacja prowadzenia akcji ratowniczo gaśniczych,
6) bieżąca analiza poziomu zabezpieczenia operacyjnego rejonu działania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu,
7) współpraca z Stanowiskiem Kierowania Komendanta Wojewódzkiego w zakresie przepływu informacji i dysponowania sił i środków spoza rejonu i poza rejon działania komendy miejskiej, bieżące informowanie komendanta miejskiego, jego zastępców, naczelnika wydziału operacyjno- szkoleniowego i rzecznika prasowego komendanta miejskiego
o szczególnych zdarzeniach odnotowanych na obszarze działania komendy oraz postępie akcji ratowniczo– gaśniczych,
8) współpraca z mediami,
9) zapewnienie ciągłego funkcjonowania SKKM;
10) dokumentowanie toku przebiegu służby oraz nadzór nad sporządzaniem informacji ze zdarzeń,
11) nadzór nad przemieszczaniem sił i środków KSRG do czasowych miejsc stacjonowania,
12) ustalanie potrzeb w zakresie wyposażenia w sprzęt i urządzenia umożliwiające sprawne dysponowanie siłami i środkami KSRG na obszarze działania oraz zapewniające współpracę ze Stanowiskiem Kierowania Komendanta Wojewódzkiego,
13) współpraca przy sporządzaniu analiz i wniosków z działań ratowniczych oraz ćwiczeń realizowanych przez JOP,
14) nadzorowanie i analizowanie bieżącej gotowości operacyjnej JOP w obszarze chronionym,
15) sporządzanie wniosków w zakresie operacyjnego zabezpieczenia rejonu chronionego,
16) opracowywanie harmonogramów służb pełnionych w ramach SKKM oraz planowanie, przedłużanie czasu służby strażakom, udzielanie im czasu wolnego i bieżące jego ewidencjonowanie w odniesieniu do etatowej i nieetatowej obsady SKKM,
17) sporządzanie miesięcznych grafików służb SKKM oraz oficera operacyjnego,
18) prowadzenie i aktualizacja dokumentacji SKKM w zakresie określonym odrębnym regulaminem,
Tok służby, zasady funkcjonowania i pełnienia służby w jednostkach ratowniczo – gaśniczych, oraz Stanowisku Kierowania Komendanta Miejskiego unormowane są w odrębnych dokumentach.
Pracą sekcji Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego kieruje kierownik sekcji, pod nadzorem naczelnika wydziału operacyjno – szkoleniowego.


§ 11


1. Do zadań Wydziału Kontrolno - Rozpoznawczego należy w szczególności:
1) rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń poprzez przeprowadzanie czynności kontrolno-rozpoznawczych;
2) współpraca z organami Policji, Prokuratury, Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Pracy oraz organami administracji i innymi instytucjami w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń;
3) inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta i powiatu;
4) opracowywanie i aktualizacja katalogu i mapy zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń;
5) wstępne ustalenie nieprawidłowości, które przyczyniły się do powstania pożaru oraz okoliczności jego rozprzestrzenienia się;
6) opracowywanie opinii i stanowisk komendanta miejskiego w zakresie zgodności z: wymaganiami ochrony przeciwpożarowej dla rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym, wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym w związku z przekazywaniem do użytku obiektów budowlanych i terenów;
7) organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie upowszechniania i przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych;
8) rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej;
9) przeprowadzanie wspólnych czynności kontrolno – rozpoznawczych z przedstawicielami Wydziału Operacyjno – Szkoleniowego w zakładach o zwiększonym i dużym ryzyku
w zakresie zapobiegania poważnym awariom przemysłowym w oparciu o ustawę prawo ochrony środowiska;
10) wykonywanie analiz i ocena stanu bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej
w odniesieniu do poszczególnych rodzajów budynków, innych obiektów budowlanych oraz terenów;
11) wdrażanie w działalności kontrolno-rozpoznawczej nowych wymagań zawartych w znowelizowanych przepisach technicznych i techniczno - budowlanych, o ochronie przeciwpożarowej.
12) nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa pożarowego
(analiza zagrożeń powiatu).
Pracą wydziału Kontrolno – Rozpoznawczego kieruje naczelnik wydziału przy pomocy zastępcy naczelnika wydziału.


§ 12


1. Do zadań Wydziału Organizacyjno - Kadrowego należy w szczególności:
1) realizowanie założeń polityki kadrowo - płacowej komendanta miejskiego;
2) przygotowywanie zakresów czynności dla kierujących komórkami organizacyjnymi w komendzie miejskiej, w tym dowódców jednostek ratowniczo – gaśniczych oraz zastępców komendanta miejskiego;
3) opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy w komendzie miejskiej;
4) opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy miejskiej oraz analizowanie stanu przyznanych etatów;
5) zamawianie, ewidencjonowanie pieczęci i stempli w komendzie miejskiej ;
6) prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych oraz emerytów i rencistów komendy miejskiej;
7) sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno - rentowej strażaków i pracowników cywilnych komendy miejskiej;
8) realizowanie zadań z zakresu planowania pracy komendy miejskiej;
9) przygotowywanie dokumentów związanych ze stosunkiem służby i pracy w zakresie:
a) nagrody rocznej,
b) wyróżnień,
c) nagrody jubileuszowej,
d) równoważnika z tytułu przeniesienia służbowego,
e) zapomogi dla strażaków,
f) zasiłku na zagospodarowanie,
g) należności z tytułu zwolnienia ze służby,
h) nadania wyższego stopnia służbowego,
i) innych spraw wynikających ze stosunku służbowego,
10) przygotowywanie wniosków o nadanie stopni służbowych, odznaczeń państwowych, resortowych i innych wyróżnień,
11) organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem komendanta miejskiego;
12) opracowywanie i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych komendanta miejskiego, prowadzenie rejestru umów,
13) prowadzenie archiwum komendy miejskiej i spraw związanych z archiwizacją dokumentów
tj. przyjmowania dokumentów do archiwum, udostępniania dokumentów i brakowania dokumentów;
14) nadzór nad obiegiem dokumentów w komendzie miejskiej oraz przestrzeganiem instrukcji kancelaryjnej,
15) prowadzenie spraw z zakresu czasu służby strażaków systemu codziennego i pracowników cywilnych komendy miejskiej oraz dowódców JRG i SKKM,
16) ewidencjowanie urlopów, zwolnień chorobowych, zwolnień z tyt. sprawowania opieki nad członkami rodziny i pracowników cywilnych komendy miejskiej i ich rozliczanie,
17) nadzór nad planowaniem i rozliczaniem czasu służby i pracy w JRG i SKKM,
18) prowadzenie i stała aktualizacja bazy danych osobowych pracowników cywilnych i strażaków komendy miejskiej,
19) prowadzenie dokumentacji i wydawanie decyzji dotyczących uprawnień do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi,
20) prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi,
21) prowadzenie spraw związanych z dodatkowym zarobkowaniem poza służbą,
22) prowadzenie spraw z zakresy dyscypliny służby i pracy,
23) wprowadzanie do programu SWD – ST danych nowo przyjętych strażaków i pracowników cywilnych,
24) bieżące aktualizowanie danych w programie SWD – ST strażaków oraz pracowników cywilnych ( z wyłączeniem JRG)
25) organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej;
26) przygotowanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania komendy miejskiej;
27) organizowanie systemu i koordynacja kontroli wewnętrznych komórek organizacyjnych komendy miejskiej;
28) prowadzenie ewidencji skarg i wniosków oraz realizowanie zadań z tego zakresu;
29) prowadzenie sekretariatu komendanta miejskiego;
30) realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych komendy miejskiej;
31) analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków i pracowników cywilnych oraz realizowanie zadań z zakresu wyszkolenia kwalifikacyjnego,
32) prowadzenie spraw z zakresu przygotowań obronnych w komendzie miejskiej,
33) zabezpieczenie potrzeb obronnych komendy miejskiej,
34) prowadzenie postępowania reklamacyjnego funkcjonariuszy komendy miejskiej,
35) realizacja zadań dotyczących szczególnej ochrony obiektów ważnych dla obronności
36) i bezpieczeństwa państwa,
37) realizacja zadań dot. ochrony obiektów infrastruktury krytycznej /IK/,
38) realizowanie zadań z zakresu ochrony informacji niejawnych,
39) prowadzenie kancelarii materiałów niejawnych,
40) przeprowadzanie okresowej oceny sprawności fizycznej strażaków oraz udział
41) w przeprowadzaniu testów sprawności fizycznej w ramach prac komisji ds. naboru
42) kandydatów do służby w komendzie miejskiej,
43) koordynowanie spraw związanych z imprezami sportowymi.


Zgodnie z &4 pkt 4 Rozporządzenia MSWiA z dnia 26 lipca 2006 roku w sprawie ramowej organizacji komendy wojewódzkiej i powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej  (Dz. U. z 2006 Nr 143,poz. 1037 ze zm.) osoba odpowiedzialna za realizację zadań z zakresu ochrony informacji niejawnych w podanym zakresie podlega bezpośrednio pod komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej.
Pracą wydziału Organizacyjno - Kadrowego kieruje naczelnik wydziału przy pomocy zastępcy naczelnika wydziału.

§ 13


1. Do zadań Wydziału Finansów należy w szczególności:
1) sprawowanie nadzoru w imieniu komendanta miejskiego nad gospodarką finansową,
2) prowadzenie dokumentacji finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
3) prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz innymi przepisami dotyczącymi rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych;
4) prowadzenie obsługi finansowej komendy miejskiej polegającej na:
a) wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami budżetowymi, pozabudżetowymi
i innymi będącymi w dyspozycji komendy miejskiej ,
b) przestrzeganiu zasad prawidłowych rozliczeń finansowych, pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
c) zapewnieniu terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń,
d) księgowaniu dokumentów księgowych syntetycznie i analitycznie
e) naliczaniu i rozliczaniu wynagrodzeń, uposażeń, świadczeń, podatków i składek ZUS,
f) prowadzeniu rachunkowości budżetowej i pozabudżetowej komendy miejskiej;
5) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
6) prowadzenie spraw w zakresie windykacji należności oraz obciążeń innych podmiotów gospodarczych;
7) sporządzanie sprawozdawczości finansowej oraz budżetowej;
8) planowanie budżetu Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu
w zakresie wydatków i dochodów na podstawie planów rzeczowo-finansowych sporządzanych przez kierowników komórek organizacyjnych komendy;
9) planowanie przychodów i wydatków dotyczących działalności pozabudżetowej;
10) opracowywanie materiałów z zakresu planowania budżetowego i wykonania środków budżetowych na potrzeby gminy, powiatu i KW PSP we Wrocławiu;
Pracą wydziału Finansów kieruje Główny Księgowy przy pomocy zastępcy naczelnika wydziału.

§ 14


1. Do zadań Wydziału Kwatermistrzowskiego należy w szczególności:
1) administrowanie oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego użytkowanych obiektów, pomieszczeń i lokali mieszkalnych pozostających w dyspozycji komendy miejskiej, a także planowanie i realizacja inwestycji i remontów w tym zakresie;
2) opracowywanie planu potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych, w tym także wyposażenia strażaków w odzież ochronną, specjalną, bądź wyposażenia osobistego;
3) prowadzenie obsługi mieszkaniowej, mundurowej i socjalnej strażaków oraz pracowników cywilnych komendy miejskiej;
4) dokonywanie zakupów i dostaw sprzętu, materiałów, urządzeń oraz usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania komendy miejskiej ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania w porozumieniu z wydziałem finansowym procedur wynikających
z ustawy prawo zamówień publicznych;
5) obsługa proceduralna zamówień publicznych związanych z zakupami usług, materiałów
i sprzętu oraz koordynowanie spraw związanych z przygotowaniem materiałów i projektów do postępowania w zakresie zamówień publicznych;
6) sporządzanie planu zamówień publicznych i sprawozdań wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych;
7) zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez jednostki KSRG na terenie powiatu oraz przygotowanie JRG do udziału w działaniach
w ramach odwodów operacyjnych;
8) prowadzenie spraw z zakresu gospodarki magazynowej i magazynu głównego komendy miejskiej;
9) prowadzenie spraw z zakresu darowizn rzeczowych,
10) sporządzanie planów zakupów i robót budowlano - instalacyjnych oraz ich realizacja
ze środków finansowych pozostających w dyspozycji komendy miejskiej;
11) systematyczna wymiana informacji na temat potrzeb w zakresie sprzętu pożarniczego i ratowniczego, środków gaśniczych i neutralizatorów z wydziałem operacyjno-szkoleniowym oraz wskazanie priorytetów w tym zakresie;
12) prowadzenie gospodarki częściami zamiennymi, olejami, smarami i innymi materiałami eksploatacyjnymi;
13) realizowanie prac dotyczących projektów związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy strukturalnych i celowych Unii Europejskiej i z innych źródeł,
14) prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej składników majątku trwałego,
15) prowadzenie spraw inwentaryzacji majątku komendy miejskiej oraz majątku użyczonego komendy miejskiej,
16) bilansowanie wydatkowanych kwot na zakupy i usługi w odniesieniu do ustawy Prawo Zamówień Publicznych i analizowanie powyższego z wydziałami: finansowym i technicznym.
Pracą wydziału Kwatermistrzowskiego kieruje naczelnik wydziału przy pomocy zastępcy naczelnika wydziału

§ 15


1. Do zadań Wydziału Technicznego należy w szczególności:
1) wdrażanie w imieniu komendanta miejskiego zasad prowadzenia gospodarki transportowej
w komórkach organizacyjnych komendy;
2) inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz utrzymania gotowości operacyjno-technicznej samochodów i sprzętu silnikowego;
3) nadzór nad zgodną z przepisami i zasadami wprowadzonymi w komendzie miejskiej eksploatacją pojazdów i sprzętu silnikowego przez poszczególne komórki organizacyjne komendy miejskiej;
4) prowadzenie okresowych oraz doraźnych kontroli z zakresu gospodarki transportowej w poszczególnych JRG oraz przedstawianie wniosków komendantowi miejskiemu;
5) prowadzenie spraw dotyczących ewidencji, rejestracji i przeglądów technicznych pojazdów, przyczep i sprzętu silnikowego;
6) przygotowywanie dokumentacji oraz praktyczne przyjmowanie nowych i przekazywanie zbędnych pojazdów i sprzętu silnikowego;
7) prowadzenie ewidencji zezwoleń na prowadzenie pojazdów służbowych;
8) prowadzenie i aktualizacja bazy danych sprzętu pożarniczego, w szczególności pojazdów oraz sprzętu: silnikowego, specjalistycznego ratowniczego i ODO;
9) nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem bazy SWD-ST w zakresie ewidencji sprzętu pożarniczego;
10) sporządzanie wymaganej przepisami sprawozdawczości dotyczącej gospodarki transportowej w komendzie miejskiej;
11) nadzorowanie i analizowanie prawidłowości prowadzenia przez poszczególne JRG dokumentacji związanej z pojazdami i sprzętem silnikowym oraz rozliczania zużycia paliw, olejów, smarów i innych materiałów eksploatacyjnych;
12) organizowanie przeglądów, napraw oraz konserwacji samochodów, sprzętu silnikowego, ratowniczego i innych urządzeń i instalacji technicznych;
13) prowadzenie postępowań wyjaśniających związanych ze szkodami w mieniu skarbu Państwa komendy miejskiej w oparciu o obowiązujące przepisy.
Pracą Wydziału Technicznego kieruje naczelnik wydziału przy pomocy zastępcy naczelnika wydziału.

§ 16


1. Do zadań Samodzielnego Stanowiska – Radca Prawny należy w szczególności:
1) wykonywanie zadań z zakresu pomocy prawnej realizowanych według obowiązków określonych ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 10, poz. 65, z późn. zm.), i polegających na świadczeniu pomocy prawnej urzędowi komendanta miejskiego, przede wszystkim:
a) udzielaniu porad prawnych,
b) sporządzaniu opinii prawnych ,
c) występowaniu przed sądami i urzędami.

§ 17


1. Do zadań Samodzielnego Stanowiska BHP należy w szczególności:
1) prowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa
i higieny pracy;
2) sporządzanie i przedstawianie komendantowi miejskiemu, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy;
3) prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby,
a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia
w środowisku pracy;
4) przedstawianie komendantowi miejskiemu wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy oraz wyników z badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;
5) ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków;
6) współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników;
7) uczestniczenie w pracach, powołanej przez komendanta miejskiego, komisji bezpieczeństwa
i higieny pracy oraz w innych zakładowych komisjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy,
8) bieżące informowanie komendanta miejskiego o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,
9) kierowanie do komisji lekarskich strażaków i pracowników cywilnych w związku z wypadkami w służbie lub pracy,
10) organizowanie i prowadzenie szkoleń komórek organizacyjnych komendy miejskiej
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny prazy oraz prowadzenie szkolenia wstępnego nowo zatrudnionych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych,
11) inicjowanie i rozwijanie na terenie komendy miejskiej różnorodnych form popularyzacji problematyki bhp oraz ergonomii,
12) udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywana pracą,
13) realizacja zadań wynikających z obowiązujących przepisów w zakresie BHP.


§ 18


1. Do zadań Sekcji Informatyki i Łączności należy w szczególności:
1) analizowanie i planowanie potrzeb w zakresie sprzętu informatycznego i oprogramowania funkcjonującego w komórkach organizacyjnych komendy miejskiej;
2) administrowanie systemami informatycznymi;
3) podejmowanie działań w celu zapewnienie niezawodnego funkcjonowania sprzętu komputerowego;
4) wdrażanie i nadzór nad oprogramowaniem oraz systemami informatycznymi w komendzie miejskiej;
5) współpraca z właściwymi organami administracji państwowej i samorządowej w zakresie rozwoju technik informatycznych;
6) sporządzanie informacji i analiz z zakresu informatyki;
7) archiwizowanie danych zgromadzonych na serwerach sieci informatycznej komendy miejskiej;
8) utrzymanie w sprawności istniejących w komendzie systemów teleinformatycznych;
9) administrowanie stroną internetową komendy miejskiej,
10) nadzór oraz analizowanie potrzeb technicznych i sprzętowych oraz wdrażanie systemów łączności dla potrzeb komendy miejskiej;
11) zapewnienie niezawodnego działania instalacji telefonicznej i łączności bezprzewodowej
i przewodowej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy miejskiej;
12) współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik łączności;
13) analizowanie stanu zabezpieczenia w środki łączności komórek organizacyjnych komendy miejskiej;
14) koordynowanie prac z zakresu organizacji, funkcjonowania i nadzoru łączności w rejonie działania komendy miejskiej;
15) sporządzanie informacji i analiz z zakresu łączności;
16) opracowanie procedur, wytycznych, zasad zapewniających cyberbezpieczeństwo
w jednostkach organizacyjnych komendy miejskiej;
17) wykonywanie zadań należących do Administratora Bezpieczeństwa Informacji
18) wykonywanie obowiązków Administratora Systemów Informatycznych.
Pracą Sekcji Informatyki i Łączności kieruje kierownik sekcji.

§ 19


1. Do zakresu działania Jednostek Ratowniczo - Gaśniczych należy w szczególności:
1) organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczo - gaśniczych w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń;
2) wykonywanie pomocniczych czynności w czasie klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, gdy działaniami kierują inne służby;
3) wykonywanie czynności ratowniczo – gaśniczych przy prowadzeniu działań w ramach pomocy wzajemnej poza własnym obszarem działania;
4) przygotowanie własnych sił i środków do wypełniania zadań ratowniczych na przydzielonym obszarze działania;
5) współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na przydzielonym obszarze działania w zakresie doskonalenia likwidacji zdarzeń;
6) rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń, poznawanie własnego terenu działania;
7) realizowanie zajęć sportowych dla strażaków pełniących służbę w JRG;
8) realizowanie doskonalenia zawodowego;
9) dokumentowanie toku przebiegu służby w JRG oraz sporządzanie informacji z przebiegu działań ratowniczych
10) planowanie oraz rozliczanie czasu służby tj. przedłużanie czasu służby, udzielanie im czasu wolnego i bieżące jego ewidencjonowanie,
11) inicjowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę warunków technicznych obiektów JRG w tym socjalno – bytowych)
12) utrzymywanie w pełniej sprawności pojazdów silnikowych i sprzętu silnikowego poprzez: eksploatację zgodnie z warunkami technicznymi i prawem o ruchu drogowym, wykonywanie obsług, przestrzeganie terminów właściwych badań i przeglądów technicznych oraz prowadzenie obowiązującej dokumentacji transportowej,
13) rozliczanie pobranych i zużytych materiałach pędnych,

14) aktualizowanie danych w systemie SWD – ST zgodnie ze stanem faktycznym na poziomie JRG,
15) aktualizowanie danych w systemie SWD – ST dotyczących jednostek ochrony przeciwpożarowej funkcjonującej na terenie działania danej JRG,
16) współpracowanie z zarządami i jednostkami OSP (udział w zawodach sportowo – pożarniczych, udział w zebraniach oraz spotkaniach okolicznościowych),
17) współpraca z urzędami gmin oraz innymi podmiotami dot. promowania
i organizowania ochrony przeciwpożarowej,
18) współpraca z Wydziałem Operacyjno – Szkoleniowym komendy miejskiej
w zakresie m. in. analizowania, wymiany informacji i doświadczeń oraz bieżące współdziałania
19) wykonywanie specjalistycznych czynności ratowniczych w wymiarze ponadpodstawowym na terenie działania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, a także w ramach odwodów operacyjnych przez:
• JRG nr 1 - specjalizacja wodno – nurkowa,
• JRG nr 3 i JR-G nr 2 - specjalizacja chemiczno – ekologiczna,
• JRG nr 4 i JRG nr 1 - specjalizacja techniczna,
• JRG nr 5 - specjalizacja poszukiwawczo – ratownicza,
• JRG nr 9 - specjalizacja wysokościowa.
Pracą Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych kierują dowódcy JRG przy pomocy zastępców dowódców JRG.


ROZDZIAŁ V
Wzory pieczęci i stempli

§ 20


Komenda miejska używa:
1) urzędowej pieczęci okrągłej o średnicy 36 mm zawierającej pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła, a w otoku napis: „Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, woj. dolnośląskie”;
2) urzędowej pieczęci okrągłej o średnicy 36 mm zawierającej pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła, a w otoku napis: „Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, woj. dolnośląskie”;
3) pieczęci okrągłej o średnicy 20 mm zawierającej pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła,
a w otoku napis: „Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, woj. dolnośląskie”;
4) stempla nagłówkowego o treści:
/Godło/
KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
we Wrocławiu , woj. dolnośląskie;

5) innych stempli służbowych i pomocniczych według zasad określonych w odrębnych przepisach.

ROZDZIAŁ VI
Postanowienia końcowe

§ 21


1. Schemat struktury organizacyjnej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu określa załącznik nr 1.
2. Tabela etatowa przedstawiająca liczbę i rodzaj stanowisk w komórkach organizacyjnych określa załącznik nr 2.

§ 22


Traci moc Regulamin Organizacyjny wprowadzony Decyzją nr MK.1.2018 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu z dnia 2 stycznia 2018 roku.


SCHEMAT ORGANIZACYJNY KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WROCŁAWIUOpublikował: Kamil Bokwa
Publikacja dnia: 21.01.2020
Podpisał: Robert Wroński
Dokument z dnia: 05.05.2010
Dokument oglądany razy: 11 431