bip.gov.pl
A A A K
KM PSP Wrocław

Petycje

Osoby i podmioty zainteresowane złożeniem petycji do Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 2018, poz. 870 t.j.), prosimy o zapoznanie się z informacją umieszczoną poniżej.

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. stanowi:

Art. 63. Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi
z zakresu administracji publicznej.

Od dnia 6 września 2015 r. sposób składania i rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 2018, poz. 870 t.j.).

Petycje są formą bezpośredniego uczestnictwa obywateli w procesie sprawowania władzy. Petycje to indywidualne lub zbiorowe propozycje odnoszące się do wszelkich spraw związanych z życiem publicznym.

Zgodnie z Art. 2 ust. 3. przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności:

Zmiany przepisów prawa.
Podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję.
Życia zbiorowego.
Wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego.

Przedmiot petycji musi dotyczyć spraw będących w zakresie zadań i kompetencji Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu. W przypadku braku właściwości, KW PSP będąca adresatem petycji przesyła ją w terminie do 30 dni od dnia złożenia, do podmiotu właściwego do jej rozpatrzenia, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję.(Art. 6 ust. 1.)
Elementy składowe petycji reguluje Art. 4.


Petycja powinna zawierać:

 • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję: imię i nazwisko (petycja indywidualna), nazwa podmiotu (petycja zbiorowa w imieniu organizacji, stowarzyszenia lub grupy osób).
 • dokładny adres do korespondencji: miejscowość, ulica, numer domu i lokalu, e-mail.
 • tytuł petycji.
 • wskazanie adresata petycji.
 • wskazanie przedmiotu petycji.
 • uzasadnienie (ewentualne załączniki w postaci dokumentów).
 • pod petycją musi być złożony podpis przez podmiot wnoszący petycję albo przez osobę reprezentującą podmiot oraz pod informacją o udostępnieniu danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Podpis pod petycją składaną za pomocą środków komunikacji elektronicznej reguluje Art. 4 ust. 5. Ustawy.

Jeśli petycja nie spełnia wymogów, o których mowa w Art. 4 ust. 2 pkt. 1 lub 2. pozostawia się ją bez rozpatrzenia, co reguluje Art. 7. W zależności od charakteru braków formalnych petycji (np. pisemnego upoważnienia lub zgody) KW PSP zobowiązana jest do wezwania wnoszącego petycję do uzupełnienia braków w terminie 30 dni od dnia złożenia petycji.

Termin rozpatrzenia petycji: bez zbędnej zwłoki, jednak nie później, niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

Petycje można składać:


 • Listownie na adres: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, ul. Kręta 28, 50-233 Wrocław;
 • Osobiście w Sekretariacie Komendy Miejskiej PSP we Wrocławiu przy ul. Krętej 28 codziennie w godz. od 7:30 do 15:30;
 • Za pośrednictwem: ePUAP;
 • Za pośrednictwem poczty elektronicznej: na adres: wroclaw@kmpsp.wroclaw.pl z zaznaczeniem w tytule.

Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

W zakresie nieuregulowanym przez Ustawę o petycjach z 6 września 2015 r. stosowane są przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego.


W roku 2019 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu
nie odnotowała wystąpień podlegających rozpatrzeniu w trybie przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.Opublikował: Kamil Bokwa
Publikacja dnia: 21.01.2020
Podpisał: Kamil Bokwa
Dokument z dnia: 21.01.2020
Dokument oglądany razy: 1 722